Krajská agrární komora Ústeckého kraje
KRAJSKÁ AGRÁRNÍ KOMORAÚsteckého kraje

Informace k podmínkám aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW z hlediska zákonné ochrany druhů sýček obecný a sova pálená v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělství (UKZUZ) vydal s účinností od 3. 9. 2020 Nařízení č.j. UKZUZ 157814/2020, 157904/2020 a 157932/2020, kterým za stanovených podmínek povoluje kontrolované použití přípravků Ratron GW (5071-0) a Stutox II (5114-0).

 

Vzhledem k tomu, že rezidua těchto rodenticidů byla již v minulosti nalezena v tělech uhynulých necílových organismů 1 s prokázanou vazbou na pozemky ošetřené rodenticidy, podle současného stavu poznání nelze vyloučit, že aplikace rodenticidů Stutox II a Ratron GW mohou způsobit jak primární, tak sekundární otravu živočichů, včetně druhů zvláště chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon). Na možnost otrav, a to zejména sekundárních otrav u čápů, volavek a sov, upozorňuje také Ústav biologie obratlovců AV ČR, který vyvinul přípravek Stutox 2.

Ve správním obvodu Krajského úřadu Ústeckého kraje je soustředěna významná část zbytkové české populace vymírajících druhů sýček obecný a sova pálená, které se potravně specializují na drobné hlodavce a pro něž může být hraboš polní aktuálně rozhodující složkou potravy. Proto Krajský úřad Ústeckého kraje ve své územní působnosti provedl revizi aktuálních poznatků o hnízdním výskytu obou druhů sov a na jejím podkladě vymezil katastrální území, která zasahují do jejich lovného teritoria. Výčet těchto katastrálních území je uveden v příloze této informace.

Jakákoliv aplikace obou rodenticidů je na těchto katastrálních územích v rozporu se základními podmínkami ochrany dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. a je proto podmíněna předchozím povolením výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 tohoto zákona, a to bez ohledu na to, zda jsou aplikovány vkládáním do nor nebo plošným rozhozem na povrch terénu.

Žádost o povolení výjimky pro aplikaci rodenticidu na těchto katastrálních územích je třeba podat u Krajského úřadu Ústeckého kraje s následujícími náležitostmi: identifikační údaje žadatele a důvod žádosti, doklad o kalamitním přemnožení hraboše polního v místě plánovaného zásahu, výčet dotčených půdních bloků, doba a způsob aplikace přípravku, označení přípravku, maximální dávka (kg/ha), přehled vlastních opatření, která žadatel provedl ke zmírnění gradace hraboše polního, přehled opatření, která žadatel navrhuje ke zmírnění negativních dopadů aplikace rodenticidu na uvedené zvláště chráněné druhy sov.

Výjimka se povoluje ve správním řízení, na její vydání není právní nárok. O podaných žádostech bude Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodovat přednostně v nejkratších možných lhůtách. Pokud by v důsledku ochrany zvláště chráněných druhů byli vlastníci nebo nájemci zemědělské půdy omezeni ve své činnosti, mají nárok na finanční náhradu újmy za ztížení hospodaření podle § 58 zákona. Tuto finanční náhradu poskytuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Povolení výjimek dle předchozích odstavců nemění nic na zákazu zasahovat do ochranných podmínek dalších zvláště chráněných druhů živočichů podle § 50 zákona ani na povinnosti fyzických a právnických osob podle § 5 odst. 3 zákona postupovat při provádění zemědělských prací tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Tato obecná ochrana se vztahuje na celé území a na všechny druhy rostlin a živočichů a vyplývá z ní, že zemědělsky hospodařící subjekt je povinen při aplikaci rodenticidu technicky a ekonomicky dostupnými prostředky zabránit úhynu necílových druhů. Pokud fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby poruší bez povolení zákazy u zvláště chráněných druhů nebo nepřijmou opatření proti nadbytečnému úhynu živočichů, mohou se tím dopustit přestupku podle § 88 odst. 2 písm. e), f), popřípadě i) zákona s možností uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč.

RNDr. Tomáš Burian
vedoucí oddělení životního prostředí

Přílohy

HRABOŠ

priloha_823917202_0_Ruz-2328_UKZUZ_hrabos.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 642,22 kB
Datum vložení: 22. 9. 2020 13:42
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2020 13:47
Autor: Ing. Hana Dufková

Zůstaňte s námi v kontaktu

Zůstaňte s námi v kontaktu.
Můžete se zde registrovat k odběru novinek e-mailem.

Informace e-mailem

Novinky e-mailem